Відкриття виставки Алергія Rewind @ Мала Галерея Мистецького Арсеналу, Kyiv [16 марта]

Відкриття виставки Алергія Rewind


262
16
марта
18:30 - 21:30

 Страница мероприятия
Мала Галерея Мистецького Арсеналу
Lavrska Vulytsia, 10, Kiev, Ukraine, Киев, 01010
*for English scroll below

АЛЕРГІЯ REWIND
сase study
Мала галерея Мистецького арсеналу / Лабораторія сучасного мистецтва
17 березня – 15 квітня
Відкриття 16 березня о 18.30

АЛЕРГІЯ – серія виставок відео-інсталяцій, створених українськими художниками у межах майстер-класів «Екранні презентації: новий вимір», які було ініційовано міжнародним фестивалем відео-арту і короткометражного фільму Dreamcatcher та презентовано у квітні 2002 року.

Серед програми тематичних досліджень Лабораторії сучасного мистецтва в Малій галереї Мистецького арсеналу ми відтворюємо ретроспективний результат майстер класів, з метою актуалізації спектакулярної та теоретичної платформ для аналізу, фіксування культурного ландшафту, видаляючи білі плями з історії українського медіа-арту.

Майстер-класи 2002 року мали експериментальну, лабораторну форму індивідуального дослідження проявів напруги між техногенними і концептуальними/ідеологічними аспектами творчого продукту та виявляли певні проміжні асоціації з феноменами видовищного та естетичного, матеріального/тілесного і уявного.

Інноваційність підходу до учбового та практичного процесів полягала у відсутності ментора-викладача та базувалась виключно на самоорганізації митців. Таким чином, це був, фактично, один з перших зразків медіа-коворкінгу, майстер-клас без майстра. Неієрархічна співпраця ставала новим трендом колективної взаємодії та взаємодопомоги, нетиповим прикладом розпаду вертикальних зв’язків в мистецтві того часу.

Учасники: Іван Цюпка, Соломія Савчук і Наталія Голіброда, Олександр Верещак і Маргарита Зінець, Ігор Гусєв і Вадим Бондаренко, Корній Третьяков, Гліб Катчук, Алєкс Лабан & Peter Style.

Під час роботи виставки працюватиме аналітична платформа.

Куратор – Надія Пригодіч

— Mala Gallery of Mystetskyi Arsenal / Laboratory of Contemporary Art
March 17 — April 15
Opening on March 16 at 6.30pm

ALERGY is a series of exhibitions of video installations created by Ukrainian artists within the framework of the workshops «Screen Presentations: New Dimension», initiated by the international film festival of video art and short film Dreamcatcher and presented in April 2002.

Within the framework of the thematic research program of the Laboratory of Contemporary Art in the Mala Gallery of Mystetskyi Arsenal, we reproduce the retrospective result of the workshops, in order to actualizing the spectacular and theoretical platforms for analysis, fixing the cultural landscape, removing white spots from the history of Ukrainian media art.

The workshops of 2002 had an experimental, laboratory form of an individual study of the manifestations of tension between the technological and conceptual / ideological aspects of the creative product and identified certain intermediate associations with the phenomena of spectacular and aesthetic, material / physical and imaginary.

Innovation of the approach to educational and practical processes was in the absence of the mentor-teacher and was based solely on the self-organization of artists. Thus, it was, in fact, one of the first examples of media co-working, a workshop without a curator. Non-hierarchical cooperation has become a new trend of collective interaction and mutual assistance, an atypical example of the collapse of vertical ties in the art of that time.

Artists: Ivan Tsyupka, Solomiya Savchuk and Natalia Golibroda, Alexander Vereshchak and Margarita Zinnets, Igor Gusev and Vadim Bondarenko, Korniy Tretyakov, Gleb Katchuk, Aleksey Laban & Peter Style.

The analytical platform will work during the exhibition.

Curator – Nadiya Pryhodych
Обсуждение
image
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Пройдите быструю регистрацию или авторизацию.

Самые ожидаемые события в Киеве :

Київ 24.08.2018 День Незалежності з ОЕ
НСК Олимпийский
Die Antwoord, Kyiv, 6.08.18
Stereo Plaza
Чернігівські Мальдіви
Черниговская
UPark Festival 2018
Arch of Diversity
Фестиваль дерунів в легендарному Коростені
Метро Житомирська
Atlas Weekend 2018
ВДНГ
Тунель кохання і замок Корецьких
Метро Житомирська
Santa Muerte Carnival
Ulichnaya eda
Самые популярные мероприятия в твоей ленте новостей!